ÚvodPovinné zmluvné poistenie › Výpoveď, zrušenie PZP

Výpoveď, zrušenie PZP

Vypovedať, zrušiť povinné zmluvné poistenie možno z viacerých dôvodov, napr. či už ku koncu poistného obdobia v záujme uzatvorenia nového, výhodnejšieho PZP, alebo z dôvodu zmeny majiteľa vozidla (pri predaji vozidla), či krádeže alebo vyradenia vozidla z evidencie.

Výpoveď ku koncu poistného obdobia

Ak ste sa rozhodli zmeniť vaše poistenie, uzatvoriť nové PZP v inej poisťovni alebo za lepšiu cenu, je potrebné, aby ste súčasné poistenie ukončili podaním písomnej výpovede najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia. Výpoveď poistenia môžete zaslať doporučene poštou na adresu vašej poisťovne alebo odovzdať osobne na pobočke vašej poisťovne.

Stiahnite si tlačivo Výpoveď PZP pred koncom poistného obdobia

Výpoveď PZP z dôvodu zmeny majiteľa (predaj vozidla)

Ďalším dôvodom na zrušenie poistnej zmluvy PZP je predaj vozidla, resp. zmena vlastníka vozidla. V takom prípade zašlite vašej poisťovni výpoveď poistnej zmluvy z dôvodu zmeny majiteľa vozidla, pričom túto skutočnosť poisťovni aj zdokladujte (priložte fotokópiu technického preukazu s údajmi nového majiteľa). Zároveň požiadajte poisťovňu o vrátenie nespotrebovaného poistného.

Stiahnite si tlačivo Výpoveď PZP z dôvodu zmeny vlastníka

Zánik PZP z dôvodu nezaplatenia poistného

Povinné zmluvné poistenie môže zaniknúť aj pre neplatenie poistného. Ak vám PZP zanikne kvôli tomu, že ste poistné neuhradili, nemôžete zmeniť poisťovňu (uzavrieť zákonnú poistku inde), ale minimálne na zvyšok poistného obdobia musíte vaše motorové vozidlo poistiť opäť v tej istej poisťovni, v ktorej poistenie zaniklo kvôli neplateniu poistného. Nové povinné zmluvné poistenie by bolo zo zákona neplatné.

Poisťovne - kontaktné údaje

Adresu vašej poisťovne, tel. číslo infolinky alebo call-centra poisťovne, kontakty na dispečing škôd a asistenčné služby nájdete v sekcii Kontakty do poisťovní.